I Informacje ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.wjpublishers.pl , dalej jako: Sklep Internetowy jest WJ PUBLISHERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 48 lok. 2, 70-475 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688687, NIP: 8522633665, REGON: 367877470 (dalej jako: WJ PUBLISHERS lub Sprzedawca).

 2. Klientem jest każda pełnoletnia osoba fizyczna przeglądająca stronę internetową Sklepu Internetowego lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

 3. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę i stosowania cookies w ramach Sklepu Internetowego.

 4. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka”),

 2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

 3. poprzez gromadzenie logów serwera www.II Zabezpieczenie danych osobowych 1. WJ PUBLISHERS dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie do serwera jest szyfrowane, dzięki czemu Klienci mogą mieć pewność, że dane przesyłane z lub do serwera nie zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone lub wykorzystane.

 2. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

 3. WJ PUBLISHERS przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez stosowne przepisy. WJ PUBLISHERS stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

III Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Sklepie Internetowym 1. Korzystanie ze Sklepu InternetowegoDane wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego (w tym adres IP Komputera i/lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz rejestrowane w logach systemowych), a niebędących zarejestrowanymi Klientami Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora w celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Sklepie Internetowym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie Internetowym- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. rozpatrzenia reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. 1. Założenie konta w Sklepie Internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego zakładający konto w Sklepie Internetowym proszony jest o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane adresowe, dane do wysyłki (jeśli adres dostawy jest inny niż adres płatnika) których podanie jest dobrowolne, ale

 2. konieczne dla założenia i obsługi konta w Sklepie Internetowym. Ponadto, o ile Klient będzie mógł podać dodatkowe dane (data urodzenia, nick, preferencje czytelnicze), ich podanie będzie dobrowolne i odbywa

 3. się będzie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

  1. Złożenie Zamówienia / realizacja Zamówienia / dostawa zamówionego Towaru

W celu realizacji Zamówienia złożonego przez zalogowanego bądź niezalogowanego Klienta przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane adresowe, dane do wysyłki (jeśli adres dostawy jest inny niż adres płatnika).

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji złożonego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przyjęcia i realizacji zamówienia oraz dostawy zamówionego Towaru. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

  1. Rozpatrywanie reklamacji

Klient ma prawo zgłosić reklamację Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są dane osobowe Klienta podane podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz dane dotyczące korzystania z usług Sklepu Internetowego i Administratora będące przedmiotem reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


  1. Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług np. przesyłaniem informacji handlowych tzw. newslettera drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są w celu podejmowania działań nakierowanych na pozyskiwanie nowych zamówień przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.IV Dostęp, sprostowanie i uzupełnienie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) WJ PUBLISHERS zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych na żądanie Klienta oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 2.  Prawo dostępu do danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania przez Klienta od WJ PUBLISHERS potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce- także prawo do informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu a także o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 3. Klientowi przysługuje prawo żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane te są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełniania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane te są niekompletne.

 4. Prawo do usunięcia danych obejmuje prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych Klienta. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych zarejestrowanego Klienta Administrator będzie traktować jako żądanie usunięcia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 5. Klient może żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych o ile zachodzi jedna z poniżej wymienionych przesłanek:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,

 2. przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody Klienta, którą ten następczo wycofał a brak jest innej podstawy przetwarzania danych,

 3. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych,

 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w innych celach niż wskazane w lit c) powyżej i sprzeciw ten został uznany za zasadny,

 5. dane osobowe były przetwarzane niegodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Administrator może zachować pewne dane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w przypadkach, gdy:

 1. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, nie dłużej jednak niż na okres 14 dni;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu dotyczących go danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.

 1. Prawo do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi obejmuje uprawnienie Klienta do żądania otrzymania od Administratora jego danych osobowych w formacie pozwalającym na odczyt tych danych przez komputer oraz uprawnienie Klienta do żądania przesłania tych danych przez obecnego Administratora bezpośrednio nowemu administratorowi pod warunkiem jednak, że jest to technicznie możliwe.

 2. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i nie wymaga uzasadnienia. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) wymaga uzasadnienia przez Klienta i podlega każdorazowej ocenie przez Administratora.

 3. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie- w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje w przypadku uznania przez Klienta, że jego prawa do ochrony danych osobowych bądź inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Wszelkie opisane w pkt IV ust. 2-10 operacje na swoich danych osobowych Klient może wykonać w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu w zakładce Konto klienta / Twoje dane bądź poprzez kontakt ze Sprzedawcą w przypadku funkcjonalności niedostępnych przez Konto Klienta, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 696-06-09-90 lub przesyłając e-mail na adres: anna@wjpublishers.com

 6. Występując z żądaniem, o którym mowa w pkt. IV ust. 2-10 powstaje po stronie Administratora obowiązek ustosunkowania się do tego żądania w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania bądź ilość zgłoszonych żądań Administrator nie będzie w stanie ustosunkować się do żądania w powyższym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony a czas Administratora na odpowiedź na żądanie przedłużony o kolejne dwa miesiące. Odpowiedź na zgłoszone żądanie skierowana zostanie do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego skierowano wniosek. W przypadku wniosków kierowanych drogą listowną, odpowiedź udzielona zostanie listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny, chyba że z treści listu wynikać będzie wola otrzymania odpowiedzi na wskazany adres e-mail.

 7. Na Koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie cookies znajduje się w punkcie 14.

 8. Administrator nie używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.

 9. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić stosowne ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.V Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia a niektórych przypadkach do momentu wycofania wyrażonej zgody (wtedy, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) lub do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (wtedy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.VI Udostępnianie danych 1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji o danych osobowych zebranych przez Sklep Internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań opartych na właściwej podstawie prawnej w zakresie wynikającym z żądania.

 3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podmiotami świadczącymi usługi outsourcingowe dla Administratora tj.:

 1. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

 2. firmom kurierskim (Administrator przekazuje takim firmom informacje adresowe potrzebne do dostarczenia przesyłki),

 3. firmom pośredniczącym w płatności za zamówienie i bankom,

 4. firmom świadczącym usługi prawne dla Administratora.VII Informacja o plikach Cookies 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.

 8. Należy pamiętać, że ograniczenie przez Klienta Sklepu Internetowego stosowania plików Cookies – poprzez niezaznaczenie ikony ich akceptacji na wyświetlającej się stronie- może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w tym także uniemożliwić korzystanie z pewnych jego funkcji, skutkując niepoprawnym działaniem Sklepu Internetowego.VIII Logi serwera 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów Sklepu Internetowego podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

 2. czas wysłania odpowiedzi,

 3. nazwę stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP lub HTTPS,

 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP lub HTTPS,

 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku, gdy przejście do stron sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,

 6. informacje o przeglądarce Klienta,

 7. informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.