01

Regulamin obowiązuje od dnia: 01.08.2018

02

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WJ PUBLISHERS

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wjpublishers.pl (dalej jako: Sklep Internetowy) prowadzony przez WJ PUBLISHERS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 48 lok. 2, 70-475 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688687, NIP: 8522633665, REGON: 367877470 (dalej jako: WJ PUBLISHERS lub Sprzedawca). 

 I.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Kontakt ze Sprzedawcą

Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

 1. adres pocztowy: ul. Aleja Wojska Polskiego 48 lok. 2, 70-475 Szczecin
 2. numer telefonu: +48 696 06-09-90; 
 3. adres poczty elektronicznej: anna@wjpublishers.com

 

2.    Zasady ogólne 

2.1.Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.wjpublishers.pl 
 2. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.wjpublishers.pl
 3. warunki składania zamówień na produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.wjpublishers.pl przez zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Klientów, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich Towarów;
 4. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępny w witrynie internetowej www.wjpublishers.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 3.    Słowniczek:

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełnią zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.wjpublishers.pl(w tym jako Klient niezalogowany bądź zalogowany), w szczególności dokonująca zakupów. 
  3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego www.wjpublishers.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
  5. Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w tym korzystać z dostępu do Platformy Edukacyjnej;
  6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
  7. Platforma Edukacyjna – odrębna funkcjonalność serwisu www.wjpublishers.pl, dostępna dla zalogowanych Klientów Sklepu Internetowego, służąca zamieszczaniu dodatkowych treści związanych z produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym, umożliwiającymi pełniejsze korzystanie z zakupionych produktów;
  8. PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems;
  9. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;
  10. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  11. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego tj. osoba fizycznaosoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  12. Regulamin – niniejszy dokument;
  13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
  14. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wjpublishers.pl
  15. Sprzedawca – WJ PUBLISHERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie prowadząca niniejszy Sklep Internetowy;
  16. Towar – każdy produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
  17. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towaru/-ów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  18. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)o ochronie danych osobowych;
  20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób płatności, miejsce wydania Towaru, dane do doręczenia Towaru. 

 

4.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami dostępnymi w witrynie Sklepu Internetowego.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. 
  3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, tj. treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,b)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,c)    niepodejmowania jakichkolwiek aktywności mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, takich jak m.in.: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),d)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,e)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

5.    Usługi

  1. 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji – po podaniu niezbędnych i prawidłowych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

   

03

III. REJESTRACJA 

 

 1. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. 
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: www.wjpublishers.pl/logowanie ”. Po dokonaniu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 
 3. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta Klienta następuje przy pomocy danych zawartych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi:
 5. a)    wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych Klienta, w tym adresów do dostawy Towarów,
 6. b)    składanie Zamówień w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych,
 7. c)    śledzenie statusu złożonego Zamówienia,
 8. d)    przeglądanie historii Zamówień.
 9. Klient obowiązany jest zachować w tajemnicy dane służące do rejestracji do Konta Klienta oraz nie udostępniać tych danych osobom trzecim. 
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz usługa prowadzenia Konta Klienta a także usunięcie Konta Klienta są nieodpłatne.
 11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym następuje w momencie usunięcia Konta przez Klienta w drodze skierowania żądania usunięcia Konta do Sprzedawcy bądź też skorzystania z przycisku: „Usuń Konto” dostępnego w Koncie Klienta. 
 12. W każdym czasie, z uwagi na nagminne (tj. co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zapisów Regulaminu, Sprzedawca będzie uprawniony do zablokowania Konta Klienta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń. W takim przypadku umowa prowadzenia Konta Klienta ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

 

 

04

 

IV. INFORMACJE O TOWARACH

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są chronione prawami autorskimi na rzecz ich twórców. 
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dotyczące opisu Towaru oraz jego ceny, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Internetowego Towarów:
 4. a)     zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych (PLN),
 5. b)     nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru /-ów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Cena podana przy Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed datą, w której dokonano zmiany ceny Towaru. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych a także zamian w ich treści na zasadach określonych odrębnie dla wszystkich tych akcji łącznie bądź z osobna dla każdej z nich. 

 

 

05

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronie Sklepu Internetowego:

 1. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składanie drogą elektroniczną Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym możliwe jest po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt. II Regulaminu lub bez dokonywania rejestracji – po podaniu niezbędnych danych osobowych (imię i nazwisko) i adresowych (dane do doręczenia Towaru) oraz adresu e-mail i kontaktowego numeru telefonu umożliwiających realizację Zamówienia. 
 3. W celu złożenia Zamówienia po dokonaniu rejestracji należy:

a)    zalogować się do Sklepu Internetowego

b)    wybrać Towar/y będący przedmiotem Zamówienia a następnie kliknąć przycisk „Dodaj Do Koszyka”

c)     wpisać dane Zamawiającego (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz dane do doręczenia Towaru („dane wysyłki”),

d)    wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane Zamawiającego i / lub dane do doręczenia Towaru („dane wysyłki”) 

e)     wybrać formę płatności 

f)    kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”

 1. O ile zarejestrowany Klient dokonuje w Sklepie Internetowym kolejnego Zamówienia, może skorzystać z uprzednio zapisanych danych Zamawiającego, danych do doręczenia Towaru oraz danych do faktury. Klient ma obowiązek każdorazowej weryfikacji tych danych oraz ich bieżącej aktualizacji. 
 2. W celu złożenia Zamówienia bez dokonywania rejestracji należy postępować jak w pkt. 3 w zakresie wskazanym w pkt. b) – g). 
 3. Złożenie Zamówienia w sposób opisany powyżej oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany adres poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu max. 48 godzin prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi o przyjęciu oferty Klienta a z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
 4. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu. 06

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient obowiązany jest zapłacić cenę końcową, obejmującą cenę za zamówiony Towar oraz koszty dostawy. 
 2. Klientom Sklepu Internetowego udostępnia się następujące formy płatności:

a)    przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia,

b)    za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,

 1. Do każdego zakupu Klient otrzymuje fakturę VAT.
 2. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Towarów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail powiązany z kontem zarejestrowanego Klienta bądź podany przez Klienta składającego Zamówienie bez rejestracji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku zapłaty z góry (tj. przelewem na konto Sprzedawcy bądź za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych), realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wysyłka Zamówienia nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia.

 

 

07

 

VII. DOSTAWA.

 1. Dostawa Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym jest możliwa na terytorium Polski i poza nim.
 2. Dostawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cenę i warunki dostawy poza terytorium Polski ustala się indywidualnie dla każdego zamówienia.
 1. O ile Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Towar, czas realizacji Zamówienia uwzględnia termin skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. Jeśli zamówione Towary mają wskazane różne terminy dostawy, decydujący dla dostawy jest najdłuższy spośród wskazanych terminów.
 2. Klient ma obowiązek oceny stanu Towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Protokół reklamacyjny stanowi podstawę dla reklamacji Towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w pkt. IX Regulaminu. 

 

 

08

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu sformułowane samodzielnie lub na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną na adres anna@wjpublishers.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. 
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu) stanowią integralną część Regulaminu i wraz z nim są dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.  
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Konsumenta. 
 6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Zwracany przez towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. 
 7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość stwierdzonej szkody. 
 8. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w pkt. 11 powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Konsumentowi odbiór rzeczy.
 4. Zawierając Umowę sprzedaży Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy zawartej na odległość w terminie14 dni od daty wydania mu towaru.

 

09

 

IX. REKLAMACJA / RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta niebędącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sprzedawcy na adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 48 lok. 2, 70-475 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej: anna@wjpublishers.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres, adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 5. Celem złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego Towaru Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 8. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

10

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. poprzez zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. poprzez uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, w tym korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów;
 4. poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą (tj. Klientem niebędącym Konsumentem) rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

11

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. poprzez zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. poprzez uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, w tym korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów;
 4. poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą (tj. Klientem niebędącym Konsumentem) rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

12

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018, wskazanym w informacji umieszczonej nad treścią Regulaminu jako data początku jego obowiązywania.
 2. Regulamin został sporządzony w języku polskim i zastosowanie znajdują do niego przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym dla Umów zawieranych na mocy niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, zaś sądami właściwymi dla rozstrzygania ewentualnych sporów z tych umów, są sądy polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta, przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Sprzedawcy przysługują na zasadach wyłączności wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej oraz wszelkich informacji zawartych na stronie internetowej www.wjpublishers.pl
 2. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym w zakładce: „Regulamin”. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej www.wjpublishers.pla także poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu oraz o zakresie dokonanych zmian.
 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, o ile przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie poinformuje on Sprzedawcy o braku akceptacji nowego Regulaminu. Zawiadomienie należy kierować na adres e-mail: anna@wjpublishers.com.
 5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 7 powyżej.
 6. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

 

1)    Zał. nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

2)    Zał. nr 2 – informacja o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość