JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski (DCM angielski) to seria podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka angielskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 2 (poziom A1/A2) dostępny jest razem ze ścieżką dźwiękową.

 

Zawartość gramatyczna:

 • konstrukcja it is, they are + adjective + to-infinitive
 • konstrukcja I would love to do something
 • konstrukcja I learn to do something
 • określanie celu działania – konstrukcja I come here to study
 • zdania względne somebody who/that, something which/that
 • czasowniki z przyimkiem np. depend on, consist of etc.
 • przymiotniki z przyimkiem np. happy with
 • przysłówki
 • czas przeszły czasowników regularnych i nieregularnych
 • konstrukcje try to do something, need to do something
 • przypomnienie i rozwinięcie some, any, no – anywhere, somewhere, nowhere
 • zasada pojedynczego przeczenia – rozszerzenie zagadnienia
 • liczebniki porządkowe
 • podawanie dat
 • zastosowanie słowa enough
 • porównywanie as … as
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • as many as, as much as, more than, fewer than etc. – stopniowanie
 • konstrukcja I find it (easy) to do something
 • określanie umiejętności robienia czegoś w czasie przeszłym – could
 • zastosowanie could w zwrotach grzecznościowych
 • nieregularna liczba mnoga niektórych rzeczowników foot – feet, mouse – mice etc.
 • konstrukcje preposition + gerund, np. good at doing something
 • określanie sposobu robienia czegoś – konstrukcja by doing something
 • krótkie odpowiedzi
 • zwrot such as
 • konstrukcja it’s forbidden to do something
 • zaimki osobowe (possessive pronouns)
 • konstrukcje my friend / a friend of mine
 • zaimki zwrotne (reflexive pronouns)
 • czasowniki frazowe get into, get on, turn on, trun off etc.
 • konstrukcje it makes me happy, it drives me crazy etc.
 • czasownik must – forma twierdząca i przecząca oraz wynikające z tego różnice
 • must / have to / need to w present simple i past simple
 • forma bezosobowa one must
 • czas przyszły prosty future simple
 • pytania o opinię, radę shall I / shall we
 • konstrukcja jest/są, znajduje/znajdują się w trzech czasach
 • zdania czasowe What will you do when you get home?
 • pierwszy okres warunkowy first conditional
 • present continuous dla określenia przyszłości
 • konstrukcja going to
 • imiesłów bierny past participle
 • trzy formy czasownika
 • czas present perfect – wprowadzenie: mówienie o doświadczeniach życiowych
 • podstawowa różnica w stosowaniu present perfect oraz past simple
 • zastosowanie present perfect dla określania czynności, które właśnie się wydarzyły

Zawartość leksykalna:

 • przedstawianie się – podawanie danych osobowych, krótki opis siebie (rozwinięcie)
 • określanie, czy coś jest łatwe czy trudne (it’s easy/difficult to do sth)
 • cechy charakteru – ciąg dalszy
 • określanie sposobu, jak coś robimy (przysłówki, konstrukcja by doing sth)
 • opis osób i rzeczy z pomocą zdań względnych – somebody who/that, something which/that
 • zgadzanie i niezgadzanie się
 • mówienie o hobby
 • miesiące i pory roku
 • mówienie o czynnościach w przeszłości
 • jedzenie, picie – przygotowywanie posiłków
 • zwroty have a sweet tooth, learn something by heart
 • określanie czynności wykonywanych na początku i końcu jakiegoś okresu
 • określanie częstotliwości – ciąg dalszy: daily, weekly etc.
 • urodziny, szczególne dni w ciągu roku
 • pytanie o cenę i jej podawanie
 • waluta
 • zarobki
 • wygląd zewnętrzny, części ciała
 • zwrot look like w porównywaniu z kimś/czymś
 • podawanie wzrostu, wagi, kolor oczu, włosów
 • porównywanie osób i rzeczy
 • older/oldest oraz elder/eldest
 • określanie odległości (how far is it…?)
 • kierunki geograficzne i położenie
 • farther/further
 • zwierzęta
 • wygląd i cechy charakteru (cd.)
 • zakupy, rodzaje sklepów, zniżki, wyprzedaż, moda
 • wydawanie i oszczędzanie pieniędzy oraz czasu
 • ubrania i rzeczy luksusowe
 • narkotyki
 • sposoby płatności
 • zawartość kieszeni i torebek
 • Unia Europejska, państwa członkowskie
 • pogoda, klimat, zmiany klimatyczne
 • rodzaje filmów i książek
 • środki transportu – rozwinięcie
 • odrobina „niegrzecznego” słownictwa
 • praca – awans, działy w firmie, rodzaj zatrudnienia, prowadzenie biznesu, bankructwo, nadgodziny, podwyżka
 • obowiązki, powinności zawodowe i prywatne
 • polecanie czegoś innym
 • mówienie o przyszłości (present continuous, going to, future simple)
 • komputery i sprzęt pokrewny
 • czynności związane z komputerem - pliki, foldery, klikanie, zapisywanie itd.
 • uzależnienie od internetu, komunikacja międzyludzka
 • wyrażanie prawdopodbieństwa z użyciem pierwszego kresu warunkowego
 • rozrywki rodzinne – grill, mecz, wakacje
 • mówienie o doświadczeniach życiowych (present perfect)

 

69.90 zł

pozostałe książki